За нас

Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје (во натамошен текст: ЈУ од областа на здравството) е регистрирана како посебен правен субјект во Централниот регистар основана со одлука на Владата на РМ со бр.19-3433/1 од 08.07.2008 година (Сл.весник на РМ бр.83/2008) врз основа на Законот за установите (Сл.весник на РМ бр.32/05 и 120/05) , а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита (Сл.весник на РМ бр.77/08)