ЈАВНА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР СКОПЈЕ.

juzr.org.mk - Site Map

The juzr.org.mk Web site at a glance

Home

Добредојдовте

  Добродојдовте на интернет страницата на ЈАВНА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИ


Contact Info

Контакт

Телефон:02-3147602 e-mail:kontakt@juzr.org.mk


About us

За нас

Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски кли


Pharmacy

Аптека

  КЛИНИЧКА АПТЕКА Ул.Водњанска бб 1000 Скопје Работно време: 08-15:30 секој работен ден, Сабота 08-15 часот. Те


Legal affairs

Правна Служба

СЕКТОР ЗА ОПШТО ПРАВНИ РАБОТИ ВОДЊАСКА 17, 1000 СКОПЈЕ Телефони: 02-3147602 e-mail: kontakt@juzr.org.mk Сектор за општо


Finances

Финансии

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ Секторот своите работни задачи ги извршува со 3 одделенија:  одделение за финансиск


Coordination

Координација

СОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРДИНАЦИЈА, ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА НА БОЛНИЧКАТА И ПЕРСОНАЛНАТА ИСХРАНА Покрај координирањ


Security

Обезбедување

СЕКТОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТ И ЛИЦА И ППЗ Секторот за одбрана, обезбедување на имот и лица и ППЗ се гриж


Revision

Ревизија

СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА Внатрешна ревизија е независна објективна активност за проверување на инф


Technical Affairs

Технички сектор

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ Одделение котлара Одделението котлара врши производство и дистрибуција на топ


Sterilization

СТЕРИЛИЗАЦИЈА

СЕКТОР ЗА ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЈА НАША МИСИЈА:ПАЦИЕНТИТЕ ВО ЕТЕРОТ НА НАШЕТО ВНИМАНИЕ НАША ВИЗИЈА: КВАЛ


links