fb_img
Големина на фонт
Контраст
Јавна установа од областа на здравството за потребите на
јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје

Улога на Јавната установа од областа на здравството за потребите  на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје е квалитетна и ефикасна услуга на корисниците на услугите со најрационално и непречено користење на расположливите средства и опрема.


Тргнувајќи од потребата за законито, стручно, ефикасно, рационално навремено и одговорно вршење на работите и задачите од дејноста на ЈУ од областа на здравството, висок стандард на услуги се постигнува со:

 • ⮚ обезбедување на услови за континуирано стручно усовршување на персоналот, како и учество на сите видови стручни и научни собири (конгреси, семинари, обуки) во земјата и во странство;
 • ⮚ организирање и спроведување на мерки за постојано подобрување на квалитетот на стручната работа и системот за менаџмент со квалитет согласно барањата на Стандардот ISO 9001:2008;
 • ⮚ обезбедување на најсовремена опрема и апарати во согласност со економските можности и финансиските средства со кои располага ЈУ од областа на здравството
 • ⮚ организирање при собирање, транспорт и депонирање на медицинскиот отпад, во согласност со Законот за управување со медицински отпад;
 • професионална одговорност, компетенција и етика


Цели:

 • зголемување на задоволството на корисниците на услугите во делот на централната стерилизација, комерцијално-фармацевтски работи, исхрана на болните, одржување на слободните површини, организација при собирање, транспорт и депонирање на комунален и медицински отпад, компјутерско-информатички работи, работи за обезбедување и заштита на имот и лица, набавки на лекови, медицински материјал, ситен инвентар, опрема, медицински помагала и сл;
 • ⮚ континуирано подигнување на нивото на услугите со што ќе се постигне исполнување на највисоките стандарди;
 • ⮚ континуирано подигнување на стручноста на вработените преку сите видови едукација;
 • подобрување на условите за работа и опременост на ЈУ од областа на здравството;


Предмет и подрачје на примена

Прирачникот за квалитет на ЈУ од областа на здравството обезбедува општа политика и постапки за реализација на услуги од областа на здравството. Прирачникот за квалитет е највисок документ на квалитет на ЈУ.

ЈУ од областа на здравството врши работи од заеднички интерес.

Под заеднички интерес се подразбира извршување на работите и услугите во делот на:

 • - централната стерилизација,
 • - комерцијално-фармацевтски работи,
 • - исхраната на болните,
 • - телефонска централа,
 • - одржување на слободните површини,
 • - организација при собирање, транспорт и депонирање на комунален и медицински отпад,
 • - компјутерско-информатички работи,
 • - работи за обезбедување и заштита на имот и лица,
 • - користењето и одржувањето на паркинг просторот,
 • - набавки на лекови, медицински материјал, ситен инвентар, опрема, медицински помагала и сл.