fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti
IP nga lëmia e shëndetësisë për nevojat e Institucioneve
publik shëndetësore, Klinikave universitare, Entit dhe Qendrës Urgjente – Shkup


Për institucionin publik

Institucioni Publik në fushën e shëndetësisë për nevojat e institucioneve shëndetësore publike, klinikave universitare, entit dhe qendrës urgjente - Shkup ishte themeluar në vitin 2007, pas ndarjes së Institucionit Shëndetësor Publik - Qendrës Klinike Universitare - Shkup. Veprimtaria e Institucionit Publik është të kryejë punë dhe shërbime me interes të përbashkët për institucionet shëndetësore publike, klinikat universitare, entin dhe qendrën urgjente që rezultuan nga ndarja e Institucionit Shëndetësor Publik - Qendrës Klinike Universitare - Shkup.

image-layers-1-1