fb_img
Përmasat e fontit
Kontrasti
IP nga lëmia e shëndetësisë për nevojat e Institucioneve
publik shëndetësore, Klinikave universitare, Entit dhe Qendrës Urgjente – Shkup